Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160

 

Absence žáků

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka třídnímu učiteli buď telefonicky (384 361 910) nebo osobně nejpozději 2. den absence žáka. Ve vybraných případech, které stanoví škola, je zákonný zástupce povinen nejpozději do 72 hodin písemně doložit důvod nepřítomnosti.

Veškerá nepřítomnost musí být následně omluvena rodiči v žákovské knížce, a to nejpozději druhý den po návratu žáka do školy.

 

 

Uvolnění žáka z výuky

O uvolnění žáka (předem známá nepřítomnost) žádají rodiče vždy předem, písemně a s řádným odůvodněním žádosti. Písemná žádost se vyplňuje prostřednictvím předepsaného formuláře (viz sekce Formuláře ke stažení). Žádost musí obsahovat  jméno žáka, datum uvolnění, čas uvolnění, důvod uvolnění, souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy a podpis zákonného zástupce.

Rodiče žádají o uvolnění

 • v případě absence žáka v délce 1 dne se k žádosti vyjadřuje pouze třídní učitel - žádost se podává v písemné podobě prostřednictvím formuláře uvolnění žáka z výuky 
 • v případě absence žáka na dva a více dní podávají rodiče písemnou žádost na formuláři Uvolnění žáka na více dní, který předají třídnímu učiteli a ten ho se svým vyjádřením předá k vyjádření řediteli školy

Veškeré formuláře jsou k dispozici na webu školy, popř. u třídního učitele.

  

 Řešení neomluvené absence

 • V individuálně stanovených případech (hlavně v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbání povinné školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře.

 • O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitele školy a při omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

 • Neomluvenou nepřítomnost žáka ve výši 1 - 2 vyučovacích hodin škola řeší prostřednictvím osobního pohovoru se zákonným zástupcem žáka. Projedná důvod nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání, upozorní zákonného zástupce na povinnost stanovenou zákonem a seznámí ho s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Provede se zápis pohovoru se zákonným zástupcem a uvede dohodnutý způsob nápravy. Pokud se absence prokáže, může žák obdržet v souladu se školním řádem důtku třídního učitele.

 • Neomluvenou nepřítomnost žáka ve výši 3 - 6 vyučovacích hodin škola řeší prostřednictvím osobního pohovoru se zákonným zástupcem žáka. V případě, že se jedná o opakovaný kázeňský prohřešek žáka, může být svolána výchovná komise. Při jednání se projedná důvod nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání, upozorní zákonného zástupce na povinnost stanovenou zákonem a seznámí ho s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Provede se zápis pohovoru se zákonným zástupcem a uvede dohodnutý způsob nápravy. Pokud se absence prokáže, může žák obdržet v souladu se školním řádem důtku ředitele školy.

 • Neomluvenou nepřítomnost žáka ve výši 7 - 12 vyučovacích hodin škola řeší se zákonným zástupcem žáka prostřednictvím výchovné komise za přítomnosti pracovníka školního poradenského pracoviště. V závažných či opakovaných případech může být k jednání povolán pracovník OSPOD OSV MěÚ Jindřichův Hradec. Při jednání se projedná důvod nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání, upozorní zákonného zástupce na povinnost stanovenou zákonem a seznámí ho s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Provede se zápis pohovoru se zákonným zástupcem a uvede dohodnutý způsob nápravy. Pokud se absence prokáže, může být žák na konci příslušného pololetí hodnocen z sníženou známkou z chování - 2 - uspokojivé.

 • Neomluvenou nepřítomnost žáka ve výši nad 12 hodin škola řeší se zákonným zástupcem žáka prostřednictvím výchovné komise za přítomnosti pracovníka školního poradenského pracoviště. V závažných či opakovaných případech může být k jednání povolán pracovník OSPOD OSV MěÚ Jindřichův Hradec. Při jednání se projedná důvod nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání, upozorní zákonného zástupce na povinnost stanovenou zákonem a seznámí ho s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Provede se zápis pohovoru se zákonným zástupcem a uvede dohodnutý způsob nápravy. Pokud se absence prokáže, může být žák na konci příslušného pololetí hodnocen z sníženou známkou z chování - 3 - neuspokojivé.
 • Pokud neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodinzašle ředitel školy neprodleně oznámení o pokračujícím záškoláctví na OSPOD OSV MěÚ (podle ohlašovací povinnosti, která vychází z platné právní úpravy).

  V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek, posílá ředitel školy druhé hlášení o zanedbání školní docházky příslušnému oddělení PČR a kopii na odbor školství MěÚ a OSPOD MěÚ.

Fulltextové vyhledávání

Jídelníček:

 

jídelníček - leden

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2