Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160

 

Absence žáků

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka třídnímu učiteli buď telefonicky (384 361 910) nebo osobně nejpozději 2. den absence žáka. Ve vybraných případech, které stanoví škola, je zákonný zástupce povinen nejpozději do 72 hodin písemně doložit důvod nepřítomnosti.

Veškerá nepřítomnost musí být následně omluvena rodiči v žákovské knížce, a to nejpozději druhý den po návratu žáka do školy.

Základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, jako součást omluvenky nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci vystavené zákonným zástupcem potvrzení ošetřujícího lékaře žáka.

 

Uvolnění žáka z výuky

O uvolnění žáka (předem známá nepřítomnost) žádají rodiče vždy předem, písemně a s řádným odůvodněním žádosti. Písemná žádost musí obsahovat  jméno žáka, datum uvolnění, čas uvolnění, důvod uvolnění, souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy a podpis zákonného zástupce.

Rodiče žádají o uvolnění

  • v jednom dni třídního učitele písemně na formuláři Žádost o uvolnění z výuky
  • na dva a více dní podávají rodiče písemnou žádost na formuláři Žádost o uvolnění žáka, který předají třídnímu učiteli a ten ho se svým vyjádřením předá k vyjádření řediteli školy

veškeré formuláře jsou k dispozici na webu školy, popř. u třídního učitele

 

 

 

Řešení neomluvené absence

  • V individuálně stanovených případech (hlavně v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbání povinné školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře
  • O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitele školy a při omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost
  • Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodinřeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou osobního pohovoru. Projedná důvod nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání, upozorní zákonného zástupce na povinnost stanovenou zákonem a seznámí ho s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Provede zápis pohovoru se zákonným zástupcem a uvede dohodnutý způsob nápravy.
  • Při neomluvené nepřítomnosti žáka nad 10 vyučovacích hodin  svolá ředitel školy školní výchovnou komisi, jejíž složení určí podle závažnosti a povaze absence žáka. O průběhu a závěrech výchovné komise se provede zápis.
  • Pokud neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin,zašle ředitel školy neprodleně oznámení o pokračujícím záškoláctví na odbor školství MěÚ a OSPOD MěÚ (podle ohlašovací povinnosti, která vychází z platné právní úpravy).
  • V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek, posílá ředitel školy druhé hlášení o zanedbání školní docházky příslušnému oddělení PČR a kopii na odbor školství MěÚ a OSPOD MěÚ.

Jídelníček:

jídelníček - červen

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5