Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160

Charakteristika ŠVP

ŠVP pro ZV- školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

- klasická základní škola, škola má však některá specifika - "estetické třídy"

- rozsáhlá spádová oblast

- velký počet dojíždějících žáků

- široké znalostní a dovedostní spektrum žáků

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA:

 • otevřenost školy všem žákům, rodičům, veřejnosti-obsahem vzdělání, širokou nabídkou, demokratickými principy, respektováním osobnosti žáka,diferencovaným přístupem, meziosobními vztahy, společnými prožitky;

 • všestranný rozvoj osobnosti, podpora mimořádně nadaných žáků

 • podpora integraci žáků

 • učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;

 • zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;

 • pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický, preferovat tuto výuku ve všech formách vyučování;

 • vést žáky k zodpovědné a reálné volbě povolání, za tím účelem preferovat výuku v předmětech, které i okrajově s touto problematikou souvisejí;

 • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání, podporovat používání veškeré audio-video techniky;

 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, vést žáky k dodržování i tzv. nepsaných pravidel

 

Škola má:

 • umožnit žákům osvojit si strategi eučení a motivovat je pro celoživotní učení

 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti

 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí k přírodě

 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

 • vést žákyk toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Fulltextové vyhledávání

Jídelníček:

 

jídelníček - leden

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2