Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160

Dlouhodobý záměr

Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy školy

 • škola se nachází v centru města, v zóně administrativních, školních a kulturních budov
 • objekt školy tvoří mohutná historická budova školy,  budova tělocvičny a nové moderní budovy školní družiny a školní jídelny, školní dvůr a školní zahrada a odloučené pracoviště na ZUŠ ( 1. až 3. třídy s rozšířenou hudební nebo výtvarnou výchovou a jedno oddělení ŠD )
 • k výuce a zájmové činnosti škola využívá 21 kmenových tříd, 2 učebny odborné ( jazyková, počítačová), tělocvičnu, školní dvůr (školní zahrada je v přestavbě na školní sportovní hřiště), dále pravidelně využívá některá další zařízení - sportovní hala, zimní stadión, plavecký bazén, Tyršův atletický stadión
 • - škola úzce spolupracuje s obcí, se ZUŠ, s DDM, s muzeem fotografie, s AŠSK, s ČČK
 • technické a materiální  vybavení  školy je na dobré úrovni,  neustále probíhá rekonstrukce historické budovy s její současnou modernizací, stavební řešení a vybavení ŠD a ŠJ patří k nejmodernějším, škola usiluje ve spolupráci se zřizovatelem o vybudování vlastního školního hřiště s umělým povrchem
 • všechny třídy a učebny,  sborovny,  školní knihovna,  tělocvična,  ŠD i  ŠJ jsou připojeny k počítačové síti a internetu, třídy a učebny 2. stupně jsou dle požadavků vyučujících opatřeny žákovským počítačem, PC učebna je   vybavena 15 počítači a 1 projektorem, jazyková 6 a 1 audio/video  systémem,  4  třídy  jsou  vybaveny  DVD-VHS  systémem,  2  třída  projekčním systémem s notebookem, v jedné třídě je nainstalována interaktivní tabule.
 • dále škola využívá 1 mobilního systému - data projektor, vizualizér, notbook, videokamera, digitální fotoaparát, HW+SW Pinnacle studio
 • ostatní učební pomůcky jsou na standardní úrovni
 • pedagogický sbor má obv. 31 až 34 učitelů, standardně 5 vychovatelek
 • ekonomický a správní úsek tvoří 8 zaměstnanců (z toho 1 ekonomka,  1 hospodářka, ve školní jídelně pracuje 6 zaměstnanců
 • ve  škole  pracuje  poradce  pro  volbu  povolání,  preventista  sociálně  patologických  jevů, koordinátor informačních  komunikačních technologií, koordinátor environmentální výchovy a osvěty, poradce pro zdravý životní styl  
 • školu navštěvují především žáci ze spádové oblasti
 • ulice 9. května, Kanclov, Elišky Kásnohorské, Sládkův kopec, Rezkova,  Jemčinská,  Pražská, Klášterská, Sady,  Novákova,  Jakubská, Stará cesta,  Bratrská, Družstevní, Gymnazijní, Röschova, Na Hradbách, Janderova, Husova, Na Příkopech, U Tratě, Liliová, Příčná, Nová, U Malíře č.p. 180/II, Na Palici,

                                          - místní části -Dolní Radouň, Radouňka, Buk, Políkno, Matná
                                          - území obcí - Hatín, Horní Skrýchov, Polště, Ratiboř, Roseč

 • škola  organizuje  nepovinný  předmět  náboženství  pro  1.  i  2.  stupeň,  zájmové  útvary zdravotnický kroužek pro 1. i 2. stupeň a sportovní kroužek pro 2. stupeň.
 • škola organizuje reedukaci dyslexie ve 3 odděleních.

 

 • škola  se účastní  projektu Adopce  na dálku (  Lawrence  Mutabalo  a Christiane Nakirya z Ugandy ), projekt CPK CHRPA ( výcvik koní k hipoterapii ) a projektu KIDS TO KIDS ( pomoc dětem z Keni ), brýle pro Afriku.

Pozn.: Některé statistické údaje mají pouze aktuální vypovídací hodnotu.
Koncepce rozvoje s výhledem do roku 2012  
Koncepce rozvoje byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. V platném znění.
Základní cíl:

 • Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
 • Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

A)Provoz školy, organizace vyučovacího procesu
           Rekapitulace:
Východiska pro hodnocení minulého období jsou obsažena ve vnitřním hodnocení školy za
předchozí dvouleté období ( viz. tento materiál).
Dlouhodobý záměr:
1. Podmínky ke vzdělávání:
1.1.Vzdělávací program školy

 • Základní prostředek k dosažení cílů bude plnění školního vzdělávacího programu, rozpracovaného tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů (viz tematické plány školy).
 • Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.
 • Důsledně dbát na plnění kompetencí žáka, přiměřenost cílů k možnostem žáků a jejich posloupnost v rámci ŠVP.
 • Školní vzdělávací program vhodně doplňovat nabídkou povinně volitelných a nepovinných předmětů, případně zájmovou činností poskytovanou nejen z řad pedagogů.
 • Důsledně zpracovávat a plnit individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro žáky nadané a talentované.
 • Udržovat náročnost – nesnižovat nároky, motivovat žáky ke školní práci a k práci nad rámec základních povinností (soutěže, olympiády, reprezentace).
 • Ve školním roce 2009/2010 provést „revizi“ školního vzdělávacího programu, která bude východiskem pro případné úpravy, korekce a doplnění.

1.2. Lidské zdroje, klima školy

 • Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli navzájem, učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.
 • Zajistit v maximální míře kvalifikovaný pedagogický sbor s využitím aprobací při tvorbě úvazků.
 • Zvýšit podíl učitelů na DVPP.
 • Soustředit se na praktické osvojení počítačové gramotnosti učitelů s ohledem na využívání moderní techniky při vyučování.
 • Zaměřit se na  spolupráci pedagogů, podpořit sdílení dobrých zkušeností, hledat nové formy spolupráce s rodiči.
 • Zkvalitnit a pravidelně provádět vlastní hodnocení na všech úrovních.
 • Dosáhnout větší publicity, prezentovat výsledky školy různými formami i ve spolupráci se zřizovatelem za účelem pronikání do podvědomí veřejnosti

1.3. Materiální zdroje

 • Udržovat technický stav budov, ve spolupráci se zřizovatelem provádět rekonstrukce a opravy historické části školy, modernizovat prostory školy (viz. dále).
 • Odborné a kmenové učebny postupně vybavovat moderními pomůckami, výpočetní a projekční  technikou,  podle  možností  pokračovat  v modernizaci  vybavení  tříd  a sboroven.
 • Průběžně doplňovat fond učebnic s ohledem na potřeby ŠVP.
 • Modernizace učebny výpočetní techniky, rozšíření ICT  (viz. dále).
 • Ze školní knihovny a přilehlé učebny postupně vybudovat studovnu a informační centrum.
 • Umožnit využívání materiálního zázemí školy širší veřejnosti.
 • Využívat přiměřeně finanční zdroje – státní, zřizovatele i vlastní.

2. Průběh vzdělávání
2.1. Vyučování

 • Sledovat vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky.
 • Zaměřit se na kvalitnější komunikaci ve vyučování a nácvik sebehodnocení žáků i pracovních skupin.
 • Zvýšit rozsah využití didaktických pomůcek a učebnic – práce s textem, čtení s porozuměním, čtenářská gramotnost.
 • Využívat různých organizačních forem výuky vedoucích k samostatnosti žáků a orientaci v problému.
 • Zvýšit odpovědnost žáků za učení, aktivitu a zapojení do průběhu výuky.
 • Udržet, případně zvýšit nabídku konzultací, seminářů, kroužků doučování.

3. Kultura školy
3.1. Podpora žáků školou

 • Dbát na zpětnou vazbu po aplikaci nového učiva, podporovat důvěru žáků ve vlastní schopnosti.
 • Zvýšit podíl pozitivního hodnocení žáků.
 • Pozitivním klimatem v třídním kolektivu předcházet konfliktům.
 • Intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole).
 • Aktivizovat práci žákovského parlamentu, při řešení problémů spolupracovat se školskou radou, se společností rodičů.
 • Každodenní činností budovat vzájemný respekt pracovníků školy a žáků.
 • Prohloubit spolupráci prvního stupně ZŠ s mateřskou školou, druhým stupněm ZŠ, především při přechodu žáků na druhý stupeň.
 • Cíleně vyhledávat nadané žáky, úzce spolupracovat s PPP.
 • Zkvalitňování materiálního vybavení ve ŠD a zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti dětí.

3.2. Výchovné poradenství

 • Při řešení problémů spolupracovat s PPP, případně speciálním pedagogickým centrem, odborem péče o dítě apod.
 • Práci výchovného poradce koordinovat s plánem výchovného poradenství.
 • V oblasti volby povolání úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáků, s ÚP, s vedením středních škol a dalších institucí.
 • Zajišťovat zpětnou vazbu – tj. zjišťovat úspěšnost žáků při umísťování do středních škol, popř. úspěšnost využití na trhu práce.

3.3. Prevence sociálně patologických jevů

 • Zvýšenou pozornost věnovat prevenci sociálně-patologickým jevům, o případných zjištěních informovat rodiče na třídních schůzkách (i mimořádných), využívat nabídek školících center a dalších institucí.
 • Práci preventisty koordinovat s plánem výchovného poradenství.
 • V této oblasti zkvalitnit práci a odpovědnost třídních učitelů – sledování žáků, analýzy, koordinace práce s ostatními pracovníky.
 • V rámci prevence a řešení problémů využívat institutu třídnických hodin.
 • Pravidelně zajišťovat besedy, popř. organizovat exkurse apod.

4. Výsledky vzdělávání
4.1. Zjišťování výsledků, hodnocení

 • Důsledně dodržovat Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu.
 • K zjišťování výsledků využívat i jiné metody – pozorování, rozhovory, testy, dotazníky…
 • Upřednostňovat pozitivní hodnocení, sebehodnocení, systematičnost.
 • Transparentně srovnávat hodnocení s ohledem na hodnocení minulé, případně porovnání v rámci školy.

4.2. Další výsledky vzdělávání

 • Zapojení školy do vyhlášených projektů a dalších aktivit.
 • Zajistit účast ve výchovně vzdělávacích soutěžích a olympiádách , sledovat a ohodnocovat umístění
 • Dobré výsledky reprezentace prezentovat různými formami na veřejnosti.

5. Řízení školy

 • Plánování, kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti lidských zdrojů.
 • Plánování, kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti materiálních a finančních zdrojů.
 • Aktivizovat činnost poradních a metodických orgánů.
 • Do rozvoje školy zapojit ve větší míře Školskou radu a Společnost rodičů žáků 2. ZŠ.
 • Podpora pedagogů při dalším vzdělávání a při zavádění změn v rámci ŠVP.
 • Do řídících činností zapojit širší okruh pracovníků – týmová práce.

6. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

 • Efektivní využívání kvalifikace učitelů a ostatních pracovníků školy.
 • Efektivní využívání ICT, učebních pomůcek a dalšího vybavení školy.
 • Revize a korekce vlastních cílů s ohledem na plnění ŠVP a strategie rozvoje.
 • Účelnost vynakládání finančních zdrojů.

B) Stavební a technický rozvoj
                  Rekapitulace:
1. rekonstrukce žákovských WC  1. etapa – 3. nadzemní podlaží / VIII. až IX. 2007 /
                                             2. etapa – 2. nadzemní podlaží / VIII. až IX. 2008 /
                                              3. etapa – 2. nadzemní podlaží / VIII. až IX. 2008 /
2. rekonstrukce elektrosítí v jednotlivých třídách / zahájení XIII. 2008 jako součást
           dlouhodobého záměru rekonstrukce interiéru hlavní budovy školy /
3. rekonstrukce vchodový dveří / VIII. až IX. 2009
4.projektová dokumentace „školní hřiště“ / podzim 2007 /
5.výstavba školního hřiště – 1. etapa- plot, popř. protihluková stěna na hranici pozemku    
     školy / léto - podzim 2008 /
                                     - 2. etapa – vybudování atletické dráhy, doskočiště pro skok
     daleký, popř. i pro skok vysoký, hřiště pro míčové hry, oplocení / jaro 2009 /
Body 1. až 4. – splněno, bod 5. přesunut do dalšího období.
Návrh investic pro období  2010-2013 v souladu s koncepcí rozvoje školy:
Dlouhodobý záměr: Postupná rekonstrukce a modernizace školy dle návrhu – projektu
odborníků z hlediska postupu tak, aby jednotlivé stavební úpravy plánovaně navazovaly
jedna na druhou (body 1. až 8. nestanovuje pořadí, ale výčet):

 1. Výměna dlažby na chodbách 1. a 2. poschodí / BOZP + estetické důvody /
 2. Oprava dveří a obložek do tříd.
 3. Rekonstrukce bočních vchodových dveří.
 4. Oprava fasády na celém plášti školy – především do ulice / především estetické důvody/
 5. Vybudování nového školního hřiště
 6.  Položení zpevněného povrchu na školním dvoře
 7. Výměna parket, popř. rekonstrukce podlah v učebnách – především  učebny č.112,113,209,311 / BOZP + estetické důvody /
 8. Výměna plechových radiátorů v celé budově školy / oddálení havárií + energetická úspora snížením objemu topného média /
 9. Izolace budovy školy na školním dvoře pod úrovní terénu a následně sanační omítky v prostorách šaten rovněž směrem do dvora
 10. Vybudování 2 učeben / popř. ateliéru / na školní půdě

C) Technické vybavení školy
 
ICT
      Rekapitulace:

 1. přípojná místa – doplnit v kanceláři školníka / do konce roku 2009 v rámci oprav a rekonstrukcí /
 2. řídící server – zvýšit kapacitu serveru, rozšířit operační systém / XII. 2007 /
 3. počítačové stanice – obměna dle ICT plánu / cílový stav / a finančních možností a doplnění ve školní knihovně a v kanceláři školníka  / XII. 2009 /                        
 4. SW – nákup nových výukových programů dle aktuální nabídky

             - aktualizace AVG antivir / IX. 2008 /
             - www filtr / do konce roku 2009 /
             - nákup sw školní knihovna / XII. 2009 /
5. interaktivní tabule – nákup a instalace / XII. 2008 /
6. přechod z VIDEO přehrávačů na DVD přehrávače
   Body 1.,2. 5. – splněno, bod 3. – částečně ( PC u školníka ano), bod 4. – částečně (chyb www. filtr, sw pro knihovny), ostatní body nebo jeji části průběžně plněny zařazením do plánu pro další období.


Dlouhodobý záměr: postupná obnova, doplnění a modernizace informačních a
komunikačních technologií:
        1. vybavit školní knihovnu PC stanicí včetně SW
        2. vybavit jednu třídu prvního stupně interaktivní tabulí
        3. postupná obměna PC, modernizace SW, zvýšení ochrany PC
UP
      Rekapitulace:
1. postupně doplňovat a obměňovat dle aktuální nabídky
2. zaměřit se především na 1. stupeň
3. nákup sw souboru (nebo části) od euroDIDACT – d,vv,hv  / do konce roku 2008 /
4. nákup žíněnek do tělocvičny / do konce roku 2009 /
Bod 4. zařazen do dalšího období.


Dlouhodobý záměr: postupná obnova, doplnění a modernizace učebních pomůcek se
zaměřením na jejich systémovost a využitelnost s ohledem na obsah ŠVP.
       1. Stanovit priority pro doplnění kabinetů učebními pomůckami.
       2  Nákup nových učebních pomůcek rovnoměrně rozložit do oblastí s ohledem na   
           stanovené priority.
       3. Hledat nové zdroje pro nákup.

 

V J. Hradci 28.8.2009                                                           Mgr. Vodáček Jiří, ř.š.
 
Rozbor materiálu – provozní porada 21.10.2009

Fulltextové vyhledávání

Jídelníček:

 

jídelníček - leden

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2