Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160

Klíčové kompetence

Výchovné a vzdělávací strategie

KOMPETENCE K UČENÍ

 

Dílčí kompetence

umí číst s porozuměním

vyhledává a třídí informace

pracuje s obecně užívanými termíny

volí optimální způsob učení

plánuje si proces učení

kriticky zhodnotí výsledky učení

 

KOMPETENCE KŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

Dílčí kompetence

rozpozná problém

vyhledá informace vhodné k řešení

analyzuje situaci

vybírá nejlepší variantu řešení

pracuje s chybou

má vůli řešit problém

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 

Dílčí kompetence

formuluje své myšlenky a názory

komunikuje ústní i písemnou formou

rozumí různým typům textů a záznamů

naslouchá promluvám druhých a udržuje kontakt

zapojí se do diskuse

využívá komunikační prostředky a technologie

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍAPERSONÁLNÍ

 

Dílčí kompetence

pracuje účinně ve skupině, týmu

umí přijmout roli v týmu

přispívá k tvoření dobrých mezilidských vztahů

oceňuje zkušenosti druhých lidí

ovládá a řídí svoje chování

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 

Dílčí kompetence

respektuje názory,přesvědčení a osobnost druhých lidí

chápe základní principy zákonů a společenských norem

je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni

poskytne účinnou pomoc (krizové situace, ohrožení zdraví)

respektuje kulturní a historické tradice

respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a chrání je

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ

 

Dílčí kompetence

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení

zvládá základní dovednosti, postupy a techniky

využívá získané znalosti a zkušenosti k vlastnímu rozvoji

chápe podstatu, riziko a cíl podnikání

dodržuje pravidla bezpečnosti

umí si zorganizovat svou práci

Fulltextové vyhledávání

Jídelníček:

 

jídelníček - leden

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2