Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název a adresa školy, pro
kterou platí tento MPP
Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 / II
377 01
Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Sváček
Telefon na ředitele 384 361 911
E-mail na ředitele info@2zsjh.cz

 

Jméno a příjmení školního
metodika prevence
Mgr. Pavel Kún
Telefon 384 361 910; mobil: 734 492 426
E-mail kun@2zsjh.cz; pavel.kun@tiscali.cz

 

Jméno a příjmení výchovného
poradce
Mgr. Dagmar Dušková
Telefon 384 361 910
E-mail

duskova@2zsjh.cz

 

  Počet tříd Počet žáků/studentů
ZŠ - I stupeň 12 296 12 296
ZŠ - II.stupeň 9 206 9 206
8leté Gymnázium – (Prima až Kvarta) 0 0
6leté Gymnázium – (Prima až Sekunda) 0 0
SŠ – ostatní 0 0
Celkem 21 502


Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní program
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence


Obsah

I. Základní informace o škole:
1. Specifika školy ( odkud žáci dochází do školy, zaměření 1. stupně – výběr. třídy, poloha
školy, …)
2. Klima školy ( pracovníci, pedagogové, žáci, vedení )
3. Spolupráce s místními organizacemi, jinými institucemi ( školy, policie, MěÚ,
zdravotnická zařízení,…)
4. Přístup rodičů ( spolupráce, zájem o žáky,…)
II. Hodnocení MPP za školní rok 2011/2012
III. Cíle nového MPP na škol. rok 2012/2013
IV. Harmonogram činností:
1. Činnosti zařazené do výuky
2. Mimoškolní ( zájmové ) aktivity
3. Pobytové aktivity:
A) dvoudenní
B) vícedenní
V. Závěrečné informace ( shrnutí )


I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

 1. Základní škola Jindřichův Hradec II se nachází ve středu města v blízkosti městské infrastruktury, čímž je ve výhodné poloze pro dojíždějící žáky. Lze konstatovat, že žáci druhého stupně jsou ve velkém počtu zastoupeni právě dětmi dojíždějícími ze spádových oblastí. Tímto se dá konstatovat, že s ohledem na časovou vytíženost dojíždějících žáků se v rámci prevence nelze příliš opírat o možné volnočasové aktivity v rámci školy. První stupeň školy nabízí pro žáky talentované v oblasti výtvarné a hudební výchovy rozšířenou výuku se zaměřením na uvedené obory a ve spolupráci se sousední základní uměleckou školou tak napomáhá k rozvoji schopností a získání potřebných dovedností v uměleckých oborech.
 1. Počet pedagogických pracovníků je 44 ( z toho 5 mužů ), provozních zaměstnanců ( 7 školní jídelna, 6 úklid a správa budovy, 2 pracovnice v ekonomickém úseku ). S ohledem na nevyrovnaný poměr mužského a ženského zastoupení u pedagogických pracovníků lze očekávat i do budoucna rozdílnost přístupu v řešení problémových situací způsobených některými žáky, zejména v primárním řešení problému mezi žákem a vyučujícím.
 2. Zároveň lze konstatovat podle průběžné evaluace ( hodnocení jednotlivými učiteli ), že žáci se do školy těší. Byly řešeny pouze ojedinělé problémové případy ( zejména kouření). V prvním až devátém ročníku probíhá výuka podle ŠVP ( školního vzdělávacího programu ) s tím, že problematika Rizikového chování je trvale zařazena do výchovně vzdělávacího programu ( např. povinně - Adaptační pobyt v 6. roč., projekt Řešení krizových situací a orientace v terénu v 8.ročníku) a zároveň byl položen důraz na práci třídních učitelů s cílem vzájemného sebepoznávání a spolupráce – mimoškolní aktivity ( spaní ve škole, jednodenní i vícedenní pobytové akce ).
 3. Spolupráce s jinými školami se osvědčila zejména se Základní školou Jindřichův
  Hradec II, Jarošovská, se základní školou Jarošov a dále se Základní školou Plavsko
  ( malotřídní škola ). Osvědčily se tyto akce:
 • Sportovní soutěže pro 1. a 2. stupeň ( chlapci – kopaná, děvčata – přehazovaná,vybíjená) mezi školami
 • Příprava a organizace mezitřídních aktivit ( organizované školním parlamentem: Mikuláš, Frisbee, Sportovní den, Den za čistotu města; Den první pomoci )
 • McDonalds Cup ( organizace žáky II. stupně ( 8.-9.tříd ) ve spolupráci se ZŠ Jarošov a ZŠ Plavsko

Již dlouhodobě škola spolupracuje s institucemi: Policie ČR, sdružení META, odbor
sociálních věcí při MěÚ J. Hradec a Pedagogicko-psycholog. Poradnou ( PPP ) v J.
Hradci a od loňského roku i s PPP Pelhřimov ( programy, přednášky, besedy ).

4. Podařilo se částečně zapojit do programu ty rodiče, kterých se problematika rizikového chování týká nejvíce ( problémoví žáci ), přistoupili i na spolupráci s PPP a Střediskem výchovné péče v Č. Budějovicích.

II. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ
MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název a adresa školy, pro
kterou platí závěrečná zpráva
o plnění MPP
Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 / II
377 01
Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Sváček
Telefon na ředitele 384 361 911
E-mail na ředitele info@2zsjh.cz

 

  počet
Školní metodici prevence 1
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem 1
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence ANO

Vlastní
kabinet

Sám NE
S výchovným poradcem NE
S jinými pedagogy ANO
Školní preventivní tým *) ANO

*) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd.
Použité zkratky:


MPP – Minimální preventivní plán
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence


1. Získané finanční prostředky určené na prevenci Rizikového chování

Škola žádala formou grantů, víceúčelových dotací, atd. od: Účel Získaná celková částka
Nežádala (na spoluúčast neměla škola finanční prostředky)    

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU

1. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence Rizikového chování

Název a odborné zaměření
vzdělávání
Počet
hodin
Datum konání Realizátor –
organizace,
odborník
Počet
školených
pedagogů
Agrese a její zvládání II 6 09.05.2012 PaeDr.Martínek Z. 20


Uveďte o která témata v oblasti RCH (rizikové chování ) je mezi pedagogy největší zájem:

 • Práce s problémovými žáky ( s jejich rodiči )
 • Postupy řešení při manipulaci s návykovými látkami v době výuky
 • Využití pedagogického asistenta ve výuce

2. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence Rizikového chování

Název a odborné zaměření
vzdělávání
Počet
hodin
Datum konání Realizátor – organizace, odborník
Odměny a tresty ve výchově 4 15.05.2012 PhDr. Pekařová L.
Práce se žáky s poruchami učení 6 21.02.2012 PaeDr. Martínek Z.


3. Spolupráce s ostatními pedagogy

Počty pedagogických
pracovníků
Celkem: Podílející se
aktivně na prevenci
v minulém školním roce
Nepodílející se
aktivně na prevenci
v minulém školním
roce
Vedení školy: 2 2 0
Z toho učitelé 33 21 12
Vychovatelé 5 3 2


II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

5. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…)

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu
Adopce na dálku (sběr kaštanů, papíru, sušená pomer. kůra,…) celoročně Mgr. Johnová Jana
Info odpoledne pro rodiče a žáky 9.tříd 13.10.2011 Mgr. Dušková Dagmar
Vánoční jarmark 13.12.2011 Mgr. Johnová Jana
Menclová Jiřina
Jarní benefiční koncert 15.05.2012 Štrupl Štěpán
Menclová Jiřina
Vodácký výlet 7.A + rodiče 07.-09.6.2012 Mgr. Vodáček J.


III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
6. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov
(aktivity, které nereagují na aktuální problémy)

Název aktivity Zaměření (např. prevence
drogových závislostí,
šikany…)
Datum
konání
Věková skupina
/počet žáků
Realizátor
1. Adaptační pobyt

Tvorba třídního kolektivu pro 6.ročník

září-říjen 2011 6.roč. /67 Mgr. Pavel Kún
2. Skauting

ukázka aktivit pro 1. -3.třídy

06.09.2011 1.-3. roč. / 175 Skauting J. Hradec
2. Vím, co chci Zařazení do témat. plánů
OV,RV
1. pol. 11/12 8. roč. /51 Mgr. Pavel Kún
3. Ajax Dopravní a protidrog. prevence červen 2012 2. roč /65 Policie ČR
4. Preventivní
akce PČR
Práce policie, bezpečná cesta
do škol
září 2013 1.-3. roč. /150 Policie ČR
5. Beseda s PČR Prevence–kyberšikana 3.-5.roč. září, říjen 2011
+ leden 2012
9. roč. / 48 Policie ČR
6. Seminář kouření, alkohol Kouření – příčiny, důsledky
Alkohol – příčiny, důsledky
květen 2012 6. roč. / 68
7. roč. / 43
p. Týmal
7. Účast na projektu
Jeden svět
Průřezové téma – Příběhy
bezpráví – 50. léta ( politická perzekuce )
Školní rok
2011/2012
9. roč. / 55 Kún, Kára,
Vodáček
8. Projekt – Krizové
situace a jejich řešení
Spolupráce, komunikace,… Duben 2012 8. roč. / 51 Kún, Vodáček
7. Volnočasové aktivity při školách

Školní družina Školní kluby Školní kroužky
počet oddělení počet
zapojených
dětí
počet klubů počet
zapojených
dětí
počet kroužků počet dětí *
5 158 0 0 5 65

* počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku


8. Volnočasové aktivity
VSP – míčové hry ( pro 2.-3. roč. ) v rámci projektu „Vyžeňme děti z lavic“
Sportovní hry – 4. – 5 . ročník
Výtvarná dílna (zájmový kroužek)
Kroužek Německého jazyka – 4.ročník
Zdravotnický kroužek 1. a 2.stupně
Pozn.: Většina žáků využívá ZUŠ a DDM, možnosti sportovních aktivit – Sport pro všechny,
Sokol, basketbal, házená, plavání apod., které se nacházejí v blízkosti školy


IV. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
A SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
9. Výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce

  snížená
známka
z chování
neomluvené
hodiny
alkohol kouření ostatní
drogy
agresivní
formy
chování
vč. šikany
krádeže
  2 3 hodin žáků žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů
počet 2 1 34 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0

Pozn.:


10. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky

jméno
odborníka/zařízení
Typ RCH věková
skupina

jakou formou se pracovalo se žáky
PPP Pelhřimov Agresivita 8. třída Osobní pohovor s tříd. učitelem, pohovor
s rodiči, pohovory v PPP
PPP J. Hradec Agresivita 5. třída Osobní pohovor s tříd. učitelem, pohovor
s rodiči, pohovor v PPP


11. Rezervy při řešení soc. nežádoucího chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční zajištění
akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…):

 • Spolupráce s rodiči zejména problémových žáků
 • Finanční zajištění akcí ( pobytové, vícedenní akce )
 • Důslednější přístup pracovníků PPP J. Hradec
 • Podpora ze strany určité skupiny pedagogů

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

  Datum Podpis ředitele/ředitelky
školy
Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou
zprávou o plnění MPP
20.09.2012  
Seznámení pedagogického sboru školy se
závěrečnou zprávou o plnění MPP
17.10.2012  
III. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE

 • Zapojení všech pedagogických pracovníků do projektových forem vyučování ( vyžadujících přípravu nad rámec stanovený pracovní dobou učitele )
 • Důraz na práci třídních učitelů ( důslednost ze strany vedení ) – chybí třídnické hodiny ve smyslu osobnostně-sociálního rozvoje (řešení pouze organizačních záležitostí: absence, služby apod.)
 • Větší podpora činnosti školního parlamentu ze strany třídních vyučujících ve školním roce 2012/2013 ( přenesení části zodpovědnosti na žáky ) IV. Harmonogram činnosti

1. Činnosti zařazené do výuky
1) Vánoční a velikonoční výstava na Baráčnické rychtě (1.stupeň + ŠD)
2) Besedy ( nabídka programů Městské knihovny J. Hradec )
3) Horácké divadlo Jihlava ( nabídka divad. představení ( učitelé, žáci )
4) Houbový park (Roseč)
5) Jindrova stezka (Jindřišské údolí)
6) Hvězdárna J.Hradec
7) Planetárium Č. Budějovice
8) Exkurze v rámci předmětů ( ZOO Hluboká, JE Temelín, Parlament ČR, ...)
9) Školní projekty ( Zdravé zuby, Halloween, Škola naruby, Čarodějnice, Malá maturita, Sportovní
kurs, Příběhy bezpráví, Recyklohraní,…)
10) Charitativní akce ( Adopce na dálku, CPK Chrpa- hiporehabilitace, OS Život dětem, Kopretinový
den, Světluška,…)
11) Dopravní výchova ( soutěže )
12) Různé sportovní soutěže


5. Závěrečné zhodnocení
S ohledem na průběh Školního vzdělávacího programu lze konstatovat, že práce v rámci prevence rizikového chování lze uplatňovat přímo ve výukovém programu ŠVP, a to s ohledem na práci v třídním kolektivu, pobytové akce, školní a mezi školní aktivity a různé
projektové programy. Nadále spolupracovat s výchovným poradcem a s vedením školy (případně se speciálním pedagogem) s ohledem na jednotlivé konkrétní problémové případy, které by se v průběhu školního roku objevily. Ještě se více zaměřit na práci školního parlamentu ( s výhledem bude uskutečněn pobytový program pro zástupce parlamentu na téma –„Organizace školních projektů“ ). Závěrem lze podotknout, že je potřeba zvýšit důslednost v přístupu a plnění stanovisek vyplývajících ze školního řádu a posuzovat jednotlivé přečiny žáků citlivě s ohledem na daný případ. Pedagogickou radou byly upraveny tzv. konzultační hodiny ( snaha o větší spolupráci s rodiči ), které budou opětovně uvedeny na webových stránkách školy.

Fulltextové vyhledávání

Jídelníček:

 

jídelníček - leden

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2